ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ρομποτεχνία δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεστε μαζί μας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές, επιτηδευματίες, ιδιώτες, καταναλωτές ή συνεργαζόμενοι τρίτοι και σύμφωνα με τους ορισμούς και τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων υπ’ αρ. 2016/679 για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από την υπηρεσία που σας παρέχουμε σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση, από την κατά περίπτωση συμβατική σχέση που μας συνδέει με το υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, από τις έννομες υποχρεώσεις που μας επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία, τα έννομα δικαιώματα που μας χορηγεί, καθώς και από τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου κατά περίπτωση. Υπόκεινται, δε, σε επεξεργασία εντός των ρητά καθορισμένων σκοπών, με βάση τις αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού και της περιόδου αποθήκευσης, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και εντός του πλαισίου της αναγκαιότητας και αναλογικότητας που διέπει κάθε πράξη επεξεργασίας. Διασφαλίζεται, παράλληλα, η εξ αρχής («by design and by default») λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας προς συμμόρφωση με το ως άνω σύστημα αρχών, καθώς και η περιοδική αναθεώρηση και επικαιροποίησή του.

Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ρομποτεχνίας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, όπου αυτό απαιτείται, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα, της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας.

Πεδίο Εφαρμογής Δήλωσης Απορρήτου

Διά της παρούσης προσδιορίζεται το καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα πλαίσια της επεξεργασίας τους από την Ρομποτεχνία και αφορά συναλλασσόμενα με αυτήν πρόσωπα, ενώ ταυτόχρονα περιγράφεται το σύστημα κανόνων, με βάση τους οποίους πραγματοποιείται αυτή η επεξεργασία. Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί και να αναπροσαρμοστεί κατ’ επιλογή της Ρομποτεχνίας και στα πλαίσια του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Στοιχεία Εταιρίας

Η εταιρία Ρομποτεχνία λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του είναι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μ.Μ. Κωνσταντίνου 8 69100, Κομοτηνή ΤΗΛΕΦΩΝΟ Τηλ. +30 25311 04175 Κιν. +30 6948058412 EMAIL [email protected]

Στην ως άνω ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση υποβάλλονται κάθε είδους έγγραφα αιτήματα, όπως προβλέπονται στην παρούσα και στο νόμο, είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή (αυτοπροσώπως από το ίδιο το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων είτε με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο).

Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Ασφαλείας

Η εταιρία λαμβάνει εξ αρχής («by design and by default») τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την πρόσβαση σε αυτά προς επεξεργασία μόνο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή άλλα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα και αποκλειστικά για τους νόμιμους σκοπούς, για τους οποίους αυτά έχουν συλλεγεί, με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ορισμοί

Στο πλαίσιο της παρούσης γίνεται χρήση των ορισμών του Κανονισμού μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων»), ήτοι πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμματικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

ως «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Τέλος,

ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Η Ρομποτεχνία λαμβάνει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο στα πλαίσια συναλλακτικής σχέσης και στα πλαίσια του σκοπού δραστηριοποίησής της, ανάλογα με το είδος της σύμβασης ή της παρεχόμενης υπηρεσίας ή του έργου που της έχει ανατεθεί, τα οποία, ενδεικτικώς αναφερόμενα, μπορεί να είναι: στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας), Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού κ.ο.κ., ανάλογα με την κάθε περίπτωση).
Τα ως άνω στοιχεία περιέρχονται στην εταιρία μας από τις ακόλουθες πηγές και με τους εξής τρόπους:

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, συλλέγουμε τις πληροφορίες σας, οι οποίες ανάλογα με την υπηρεσία που σας παρέχουμε, μπορεί να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας και τιμολόγησής σας.
Όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας, συλλέγουμε πληροφορίες όπως: ποιο διαφυλλιστή (browser) ή συσκευή χρησιμοποιείτε, την IP διεύθυνση ή/και την τοποθεσία σας, τον ιστότοπο από τον οποίον έρχεστε, τί χρησιμοποιήσατε και δεν χρησιμοποιήσατε στον δικό μας ιστότοπο/εφαρμογές ή τον ιστότοπο που επισκέπτεσθε όταν βγαίνετε από τον δικό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε τα στοιχεία αυτά, διαβάστε την Πολιτική για Cookies της Εταιρείας μας.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα χαρακτηριστικό μέσου κοινωνικής δικτύωσης μέσα στον ιστότοπο ή στις εφαρμογές μας και κοινοποιείτε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο ιστότοπος του μέσου θα μας δώσει ορισμένες πληροφορίες για εσάς. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή ανάγκες προσβασιμότητας, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία όταν παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις μας. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται να συλλέγουμε λεπτομέρειες των αναγκών σας (πράγμα που μπορεί να περιλαμβάνει την εκ μέρους σας παροχή πληροφοριών σχετικά με την πνευματική ή σωματική σας υγεία).

Στις ελάχιστες περιπτώσεις που συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από παιδιά, ζητούμε πάντα την γονική συναίνεση, ενώ αν ποτέ συλλέξουμε τέτοιες πληροφορίες θα το κάνουμε για τους σκοπούς που ειδικά ορίζονται όταν τις συλλέγουμε.

Χρησιμοποιούμε προμηθευτές που ταξινομούν/συγκρίνουν γεωδημογραφικά δεδομένα, τα οποία μας βοηθούν να προσωποποιούμε καλύτερα τις υπηρεσίες μας προς εσάς. Αν προτιμάτε να μην το κάνουμε, διαβάστε παρακάτω την παράγραφο «Δικαιώματα των Υποκειμένων».

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο διαρκεί η μεταξύ μας συμβατική ή επιχειρηματική σχέση ή για όσο χρόνο υφίσταται η σχετική συγκατάθεσή σας ή για τον εύλογο νόμιμο χρόνο προς εξυπηρέτηση δικαιωμάτων ή εννόμων συμφερόντων μας ή για την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας ή σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας προς επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, γνωστοποιώντας μας εγγράφως το σχετικό αίτημά σας, γνωρίζοντας ωστόσο ότι η παραλαβή του αιτήματος δεν θίγει τη νομιμότητα της πρότερης επεξεργασίας, ούτε επιβάλλει τη συμμόρφωση με το αίτημά σας, εάν προέχει άλλος υπέρτερος νόμιμος λόγος.

Σκοπός Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία πραγματοποιεί την αναγκαία και απαραίτητη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση, προς εκπλήρωση των κάτωθι σκοπών, ενδεικτικώς αναφερομένων:
Για την εκτέλεση της σύμβασής μας με εσάς
Τις πληροφορίες σας τις χρησιμοποιούμε όταν συνάπτετε κάποια σύμβαση μαζί μας (για παράδειγμα κατά την αγορά εισιτηρίου) έτσι ώστε να μπορέσουμε:

να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας
να πληρωθούμε, και
να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης πελατών

Για τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα

Να διενεργούμε έρευνες και αναλύσεις αγοράς οι οποίες βοηθούν να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Για τους σκοπούς μας μάρκετινγκ, εκτός αν για ένα τέτοιο μάρκετινγκ απαιτείται η συγκατάθεσή σας.
Να σας στέλνουμε μηνύματα εξυπηρέτησης πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου συμπεριλαμβάνεται η επιβεβαίωση κρατήσεων και η υπενθύμιση εκδηλώσεων.
Να αποτρέπουμε ή να εντοπίζουμε παράνομες συμπεριφορές, να προστατεύουμε ή να επιβάλλουμε την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας ή όπως αλλιώς επιτρέπεται από τον νόμο. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να εμποδίσουμε την προσβολή της πνευματικής μας ιδιοκτησίας (π.χ. τα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας μας ή ιδιοκτησίας του Εταίρου μας στην Εκδήλωση), την απάτη, ή άλλα αδικήματα..

Σχετικά με τις ρυθμίσεις εξατομίκευσης του χρήστη

Όταν σας γνωρίζουμε καλύτερα, μπορούμε να σας προσφέρουμε περισσότερα από αυτά που επιθυμείτε. Για να βεβαιωθούμε ότι οι ιστότοποι και τα μηνύματά μας σας αφορούν, δημιουργούμε ένα προφίλ χρήστη με τις πληροφορίες που γνωρίζουμε για εσάς και για το πως χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Η απενεργοποίηση της εξατομίκευσης είναι το ίδιο πράγμα με την απενεργοποίηση των cookies;

Όχι, είναι ξεχωριστές ενέργειες. Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό μας εργαλείο συγκατάθεσης για cookies. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική για Cookies της Εταιρίας μας.

Όπου έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας

Να επικοινωνούμε μαζί σας για πληροφορίες ή προσφορές σχετικά με προσεχείς εκδηλώσεις μας, προϊόντα ή υπηρεσίες μας – αυτό μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ειδοποιήσεων αυτόματης προώθησης και διαδικτύου, μέσω SMS, ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις μάρκετινγκ οποτεδήποτε. Διαβάστε σχετικά την παράγραφο «Δικαιώματα των Υποκειμένων» παρακάτω.
Να σας παρέχουμε ανακοινώσεις εξατομικευμένης διαφήμισης και μάρκετινγκ στους ιστότοπους και στις εφαρμογές μας (για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Cookies).
Να επεξεργαζόμαστε τα ιατρικά δεδομένα σας για να ικανοποιούμε τις δικές σας ανάγκες/απαιτήσεις προσβασιμότητας, στις περιπτώσεις όπου αυτό ζητείται συγκεκριμένα και έχει παρασχεθεί ρητή συγκατάθεση.
Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν έχουν μόνο ο υπεύθυνος επεξεργασίας, εκπρόσωποι αυτού ή εκτελούντες την επεξεργασία ή νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, στα πλαίσια ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών υποχρεώσεων της εταιρίας. Η εταιρία δεν διαβιβάζει ούτε γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, πλην των ακόλουθων περιπτώσεων:

Με τρίτους παρόχους υπηρεσιών προς εμάς (μερικές φορές γνωστοί και ως εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων), όπως πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) που παρέχουν την υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών, στην οποία είναι φτιαγμένα τα προϊόντα και τα συστήματά μας και οι οποίοι δεσμεύονται από τον Κανονισμό 679/2016 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Με τρίτους οι οποίοι προμηθεύουν αγαθά και υπηρεσίες που εσείς αγοράσατε έτσι ώστε να μπορέσουν να επεξεργαστούν και να εκπληρώσουν τις παραγγελίες σας.
Με κρατικές υπηρεσίες ή άλλους εξουσιοδοτημένους φορείς, όπου αυτό επιτρέπεται ή απαιτείται από τον νόμο.
Με οποιαδήποτε διάδοχο της επιχείρησής μας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής.

Η εταιρία μας διασφαλίζει νομίμως ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και τηρούν τη δέσμευση εμπιστευτικότητας, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών να μην θίγει τα δικαιώματα των υποκειμένων.

Δικαιώματα των Υποκειμένων

Στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού διατηρείτε τα κάτωθι δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα έντυπα, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, κατά τα ανωτέρω:

Δικαίωμα πρόσβασης (ενημέρωση για τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα και λήψη αντιγράφων).
Δικαίωμα διόρθωσης (διόρθωση ανακριβών ή εσφαλμένων πληροφοριών στα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα).
Δικαίωμα διαγραφής (διαγραφή δεδομένων ή παύση χρησιμοποίησής τους, υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται από τον Κανονισμό).
Δικαίωμα περιορισμού (υπό τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό προϋποθέσεις).
Δικαίωμα φορητότητας (απευθείας διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτο οργανισμό, καθ’ υπόδειξή σας, σε κατάλληλα δομημένο μορφότυπο).
Δικαίωμα εναντίωσης (υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι προς επεξεργασία, υπέρτεροι των συμφερόντων, δικαιωμάτων ή ελευθεριών σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων).

Η εταιρία μας ανταποκρίνεται δωρεάν στα αιτήματά σας, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και εντός μηνός από την παραλαβή τους, εκτός ειδικών περιπτώσεων, κατά τις οποίες η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον τούτο απαιτείται, δεδομένης της πολυπλοκότητας ή του όγκου των αιτημάτων. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρία ενημερώνει για την παράταση και τις αιτίες καθυστέρησης εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν το αίτημά σας κριθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους προς επεξεργασία του, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα για την ικανοποίησή του ή ακόμα και να αρνηθεί να δώσει συνέχεια σε αυτό.
Στην περίπτωση που το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, η εταιρία σας ενημερώνει σχετικά χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του, για τους σχετικούς λόγους και για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ – Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ.: 210-64.75.600 ή στο e-mail: [email protected]), αλλά και για το δικαίωμά σας να προσφύγετε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Διαβίβαση σε τρίτους

Όταν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, η ρομποτεχνία λειτουργεί ως ενδιάμεσος και δεν διαβιβάζει ούτε μοιράζεται τις πληροφορίες σας με τρίτους, παρά μόνο στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας και να εκπληρωθούν αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες ή για να σας προτείνουμε τρόπους βελτίωσης της συνολικής εμπειρίας σας στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στην Ρομποτεχνία επιλέγουμε αξιόπιστους παρόχους και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη (ΓΚΠΔ 2016/679) και διεθνώς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Πλην όμως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δε θα χρησιμοποιήσουν ή θα αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά, χωρίς την άδειά σας. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τυχόν τρίτων παρόχων/προμηθευτών, των οποίων προϊόντα ή υπηρεσίες αγοράζετε μέσω των ιστοσελίδων μας. Επιπλέον, οι τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας, όταν είναι απαραίτητο, για να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη υπηρεσία, πληρωμή ή κράτησή σας.

Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Τέλος, ενδέχεται να διαβιβάσουμε ή αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε επίσημους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, κρατικούς και εποπτικούς φορείς (π.χ. αστυνομία, Τράπεζα της Ελλάδος, διεθνείς φορολογικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κλπ.).

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Στην Ρομποτεχνία διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, εκπαίδευση του προσωπικού μας, περιοδικούς ελέγχους, συμμόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας ISO, PCI για προστασία δεδομένων και καρτών πληρωμών κλπ.

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε επικοινωνώντας μαζί μας.

Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα της Ρομποτεχνίας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τις οποίες δεν ελέγχουμε, όπως προαναφέραμε.

Η Ρομποτεχνία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις διαφορετικές ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων –Newsletter

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του εμπορικού μας τμήματος, ώστε να προβάλουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προφανείς προτιμήσεις σας, στην ιστοσελίδα μας ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα. Ωστόσο, δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις.

Αν επιθυμείτε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις ή προσφορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του email που λάβατε από εμάς.

Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Η Ρομποτεχνία Ροδόπης απαγορεύει τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας με σκοπό τη μεταφορά, τη διανομή ή την παράδοση οποιωνδήποτε μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους πελάτες μας τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης της κάθε ιστοσελίδας.

Δεν επιτρέπουμε με κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των πελατών και των συνδρομητών μας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας. Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας.

Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια διεύθυνση IP. Έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική.

Πολιτική Cookies

Τι είναι το Cookie;
Το Cookie είναι αρχείο κειμένου που περιέχει μικρή ποσότητα δεδομένων τα οποία μεταμορφώνονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον ιστότοπό μας και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας. Αυτά τα Cookies προορίζονται για διάφορους σκοπούς όπως, μεταξύ άλλων, να επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να αναγνωρίζει τη συσκευή σας όταν τον επισκέπτεστε ξανά, να διασφαλίζουν ότι σας αποστέλλεται το σωστό περιεχόμενο και να αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας ή τις υπηρεσίες που σας παρέχονται.
Οι εικόνες καταμέτρησης επισκεπτών/σελιδοπροβολών (web beacons) ή άλλα παρόμοια αρχεία μπορούν επίσης να κάνουν το ίδιο πράγμα. Στην παρούσα Πολιτική χρησιμοποιούμε τον όρο «Cookies» για να αναφερθούμε σε όλα τα αρχεία που συλλέγουν πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο.

Ποια Cookies χρησιμοποιούμε;
Τα Cookies στον ιστότοπό μας μπορούν να διακριθούν σε πέντε κατηγορίες:
i. Απαραίτητα Cookies
Ορισμένα Cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Για παράδειγμα, μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τους χρήστες ώστε να μπορούν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε αυτά τα Cookies δεν θα έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας.
ii. Cookies επιδόσεων
Χρησιμοποιούμε Cookies για να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας και για να παρακολουθούμε τη βελτίωση επίδοσης της ιστοσελίδας μας. Έτσι μπορούμε να εντοπίζουμε και να επιλύουμε γρήγορα πιθανά προβλήματα. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιούμε Cookies επίδοσης για να παρακολουθούμε ποιες σελίδες είναι οι πιο δημοφιλείς. Μπορούμε ακόμα να χρησιμοποιούμε Cookies επίδοσης ώστε να σας παραθέτουμε συνδέσμους προς άλλες σελίδες, οι οποίες κρίνουμε πως σας ενδιαφέρουν με βάση τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί.
iii. Cookies λειτουργικότητας
Χρησιμοποιούμε Cookies λειτουργικότητας για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, όπως, για παράδειγμα, τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει σε αυτές μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Μπορούμε ακόμα να χρησιμοποιήσουμε Cookies λειτουργικότητας για να σας παρέχουμε άλλες υπηρεσίες, όπως, για παράδειγμα, να σας επιτρέπουμε να παρακολουθείτε αρχεία βίντεο στον ιστότοπό μας.
iv. Cookies διαφήμισης ή στόχευσης
Τόσο εμείς όσο και τρίτοι διαφημιστές μας χρησιμοποιούμε Cookies για να σας παρέχουμε διαφημίσεις τις οποίες κρίνουμε συναφείς και ενδιαφέρουσες για εσάς. Για παράδειγμα, εάν βλέπετε κάποιον καλλιτέχνη ή εκδήλωση ενδέχεται να δείτε διαφημίσεις για τον ίδιο καλλιτέχνη ή εκδήλωση ή για παρόμοιους στον ιστότοπο μας ή σε άλλους ιστοτόπους που επισκέπτεστε.
v. Cookies τρίτων
Έχετε υπόψιν ότι οι τρίτοι (πχ διαφημιστικά δίκτυα) ενδέχεται να χρησιμοποιούν Cookies, των οποίων τον έλεγχο δεν έχουμε εμείς, προκειμένου να σας παρέχουν στοχευμένη διαφήμιση. Αυτά τα Cookies πιθανόν να είναι Cookies επίδοσης ή διαφήμισης ή στόχευσης. Δεν ελέγχουμε τα Cookies τρίτων και για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου ή/και Πολιτική Cookies των τρίτων.
Επικοινωνία με την Ρομποτεχνία και ισχύς της παρούσας Πολιτικής
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στο [email protected] ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση: Μ.Μ. Κωνσταντίνου 8
69100, Κομοτηνή. Η παρούσα Πολιτική δημιουργήθηκε με βάση την πρόσφατη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679). Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση στην παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.